Vedtekter

Vedtekter

 

§ 1 Navn: Klubbens navn er Aurskog-Høland Fotoklubb

 

§ 2 Formål: Skape et sosialt og faglig stimulerende miljø for alle fotointeresserte

 

§ 3 Medlemskap: Alle kan bli medlem i klubben.

Medlemsskapet opphører når kontigenten ikke er betalt.

Styret kan beslutte å ekskludere et medlem som skader klubbens anseelse eller virke

 

§ 4 Kontigent: Kontigent fastsettes av årsmøtet.

Husstandsmedlemmer betaler halv kontigent.

Ved utmelding, refunderes ikke innbetalt medlemskontigent

 

§ 5 Årsmøte: Klubbens øverste myndighet er årsmøtet.

Hvert medlem har en stemme. Hovedmedlemsskap og husstandsmedlemsskap gir lik stemmerett på årsmøtet. Medlemmer som ikke kan være tilstede på årsmøtet, kan gi et annet medlem fullmakt til å stemme for seg. Slik fullmakt må være skriftlig og skal fremvises på årsmøtet. Hvert medlem kan medbringe en fullmaktsstemme. Årsmøtet skal innkalles med senest 14 dagers tidsfrist.

Årsmøtet skal behandle vanlige årsmøtesaker, som blant annet inkluderer regnskap og årsberetning fra foregående år.

Årsmøtet velger minst tre medlemmer til valgkomitè for ett år av gangen. Valgkomiteen utnevner selv leder internt.

 

§ 6 Ekstraordinært årsmøte:Ekstraordinært årsmøte kan under spesielle forutsetninger innkalles på kortere varsel.

Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte hvis de selv finner det påkrevet, eller hvis minst 50% av medlemmene skriftlig forlanger det

 

§ 7 Styret: Styrets sammensetning skal bestå av minimum 5 personer.

Ved eventuelle tvister, har styreleder dobbeltstemme.

Styreleder og kasserer velges for ett år av gangen. De øvrige styremedlemmene velges for to år av gangen.

For å sikre kontinuitet i styret, velges to av styremedlemmene i oddetallsår og de resterende i partallsår.

 

§ 8 Vedtekter: Forandringer av vedtektene kan bare foretas på årsmøte, med 2/3 flertall av de stemmeberettigede som er fremmøtt eller representert.

 

§ 9 Oppløsning: Oppløsning av klubben kan bare vedtas på ordinært årsmøte.

Alle aktivia ved eventuell oppløsning vil tilfalle Norsk Luftambulanse.

 

Copyright Love Joy Havnaas. Må ikke brukes uten tillatelse!

Bli medlem!

Vi ønsker alle nye medlemmer velkommen!

 

Les mer...

 

Copyright Aurskog Høland Fotoklubb - post@ahfotoklubb.com

Medlemsbildet

Med jevne mellomrom presenteres ett spesielt bilde fra en av våre medlemmer.

Siste oppdateringer

 

27.01.2017

Oppdatert

aktivitetskalenderen

 

11.11.2016

Oppdatert

aktivitetskalenderen

 

26.10.2016

Oppdatert

aktivitetskalenderen

 

31.08.2016

Resultat av

fotokonkurransen

Les her

 

 

29.05.2016

Oppdatert

Aktivitetskalenderen

 

06.04.2016

Oppdatert Aktivitetskalenderen

 

 

02.02.2016

Saksliste årsmøte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsbildet

Med jevne mellomrom presenteres ett spesielt bilde fra en av våre medlemmer.

AURSKOG HØLAND FOTOKLUBB

- fotoklubben for alle fotointeresserte i Aurskog Høland og omegn